Hỗ trợ kỹ thuật iPad cho giáo viên

Rái cá biết hát Bạn rái cá kiểm tra này ra!

Quy trình yêu cầu tài nguyên / ứng dụng mới

Ứng dụng không còn được yêu cầu ở cấp trường. Nếu bạn nghĩ rằng có một ứng dụng sẽ giúp ích cho sinh viên của mình, hãy liên hệ với người giám sát khu vực nội dung của bạn.


Máy chủ Air (Hiển thị iPad trên máy chiếu)
Trước tiên, vui lòng nhập một phiếu 2847 để yêu cầu Air Server được đẩy xuống máy tính của bạn. Bạn sẽ cần phải bao gồm Số thẻ dịch vụ của máy tính xách tay của bạn trong vé. Sau khi phần mềm được cài đặt, hãy cho tôi (Tammy) biết. Sau đó tôi sẽ cấu hình phần mềm cho bạn.


URL ứng dụng TeacherVue và AdminVue

https://va-arl.edupoint.com/