Canvas dành cho học sinh và phụ huynh

Canvas

Cha mẹ: 

Để truy cập nội dung Canvas, bạn có thể tạo tài khoản quan sát dành cho phụ huynh để sử dụng thông tin đăng nhập của học sinh. Canvas có thể được truy cập thông qua trình duyệt web hoặc thông qua phiên bản ứng dụng.

Hỗ trợ Canvas cho Cha mẹ (Tiếng Anh)

Vải bạt Tây Ban Nha

Đăng nhập tài khoản cha trên Canvas

Sinh viên:

Tổng quan về ứng dụng Canvas dành cho sinh viên

114a - Canvas theo hướng dẫn dành cho iOS từ CanvasLMS on Vimeo

Tổng quan bằng văn bản (từ Canvas)


Cách đăng nhập vào ứng dụng Canvas (từ Canvas)


Cách ủy quyền cho Google thông qua cài đặt (Học sinh phải sử dụng Safari cho quy trình này)


Cách ủy quyền cho Google trong một khóa học


Xem thông báo (từ Canvas)


Xem mô-đun (từ Canvas)


Xem các trang (từ Canvas)


Gửi bài tập từ ứng dụng của bên thứ 3 (từ Canvas)

214 - Đệ trình bài tập từ CanvasLMS on Vimeo.


Làm một câu đố (từ Canvas)


Trả lời một cuộc thảo luận