apsmain

Giờ học và Thông tin liên hệ

Giờ học


Giờ học bình thường trong ngày: 7:50 sáng - 2:43 chiều

Giờ hành chính thông thường: 7:30 sáng - 3:00 chiều

Số trường học


Số người tham dự: 703-228-5898

Văn phòng chính: 703-228-5900

Đăng ký: 703-228-5908


Email Văn phòng chính