Thông tin đăng ký học hè

Xem đoạn ghi âm cuộc họp thông tin của chúng tôi dưới đây: