Bienvenidos a las clases de la doctora Perez Limo.

 

Bienvenidos a las clases de la doctora Perez Limo.

 

  • Chương trình học tiếng Tây Ban Nha II 2019-2020 (Programa de Estudios, Espanol II)

LimoSyllabusEspII_2019_9_3

  • Giáo trình tăng cường tiếng Tây Ban Nha I 2019-2020 (Programa de Estudios, Espanol I Intensivo)

LimoSyllabusEspIIntensivo_2019_9_3

  • Giáo trình tiếng Tây Ban Nha I 2019-2020 (Programa de Estudios, Espanol I)

LimoSyllabusEspI_2019_9_3

  • 2019-2020 Tiếng Tây Ban Nha chuyển tiếp 6 (Programa de Estudios, Espanol 6 Transicional)

LimoSyllabusEsp6Transicional_2019_9_3

  • Buổi thuyết trình về đêm tựu trường của Limo 2019-2020

https://www.youtube.com/watch?v=_46l3qHaoWM&feature=youtu.be (Mở liên kết trong tab mới)

DrPerezLimo_B2SNPPT_Audio2019_9_19