Cô Heidi Neunder

IMG_0706Heidi Neunder dạy Kỹ năng xã hội và Nghiên cứu hướng dẫn cho học sinh lớp 6, 7 và 8. Cô ấy có bằng kỹ thuật trong Đội Đại bàng lớp 8. Cô Neunder có bằng Cử nhân về Truyền thông tiếng Anh của Đại học Gannon, bằng Thạc sĩ về Giáo dục Đặc biệt của Đại học George Washington, và bằng M.Ed. từ Đại học George Mason. Cô đã giảng dạy tại Jefferson từ năm 1994.

 

Nhấp chuột ở đây cho một bản sao Giáo trình Nghiên cứu Hướng dẫn của Cô Neunder.

Nhấp chuột ở đây cho một bản sao của Giáo trình Kỹ năng Xã hội của Cô Neunder.

 

 

Khóa học

  • Nhân sự lớp 6
  • Kỹ năng xã hội
  • Nghiên cứu hướng dẫn