Tháng: Tháng 6 2021

Một chút thông tin về Nội dung sau giờ học 2021-2022!

Nhấp vào liên kết bên dưới để biết thông tin sơ bộ về chương trình sau giờ học của năm học tiếp theo: https://jefferson.apsva.us/actiilities/sports-and- after-school-2021-2022/