Tháng: May 2021

Chân dung kỷ yếu

Gia đình Áo khoác vàng, Chúng tôi muốn TẤT CẢ Áo khoác vàng được thể hiện trong cuốn kỷ yếu Hành trình Jefferson năm 2021 của chúng tôi. TJMS đang cung cấp hai cơ hội để sinh viên gửi ảnh. Học sinh tải lên ảnh chân dung của chính mình. Học sinh sẽ chỉ cần chọn một bức ảnh chân dung thích hợp từ thư viện ảnh của mình hoặc chụp ngay tại chỗ và tải nó lên qua www.ybkplus.com (Niên giám + là […]