Tháng: April 2020

Cần giúp đỡ? Chỉ hỏi thôi!

Bạn cần giúp đỡ? Chỉ hỏi thôi. Nhân viên xã hội trường học của bạn ở đây để kết nối các gia đình Arlington với các nguồn lực sẵn có ngày càng tăng ở hạt Arlington. Nếu bạn đang cần, hoặc biết ai đó đang cần và không biết phải đến đâu, Elizabeth Brady, nhân viên xã hội của trường TJMS có thể giúp đỡ. Đại dịch COVID-19 này đã ảnh hưởng đến chúng ta […]