Tháng: Tháng 3 2020

Buổi giới thiệu về đêm thông tin TJMS

Nếu bạn không thể tham dự Đêm thông tin ảo, bạn có thể xem bản ghi trực tiếp, Bản trình bày PowerPoint hoặc trình chiếu xây dựng TJMS bên dưới! Thomas Jefferson Information Session Các học sinh lớp 6 và lớp 7 hiện tại trả lời các câu hỏi về TJMS! Buổi giới thiệu về đêm thông tin TJMS