Tháng: September 2017

Thời điểm đó trong năm - Chỉ định Giant / Harris-Teeter cho TJMS

Đó là thời điểm trong năm, hãy nhớ liên kết lại thẻ Giant và Harris-Teeter của bạn với trường Trung học Jefferson. Mã của Giant là 02007, Harris-Teeter là 3905. Hãy gửi email nếu có bất kỳ câu hỏi nào! jeremy.siegel@apsva.us