Tài nguyên Thư viện cho Nhân viên

E-mailEmail cho các thông báo buổi sáng:

TJMSanosystemments@gmail.com

ProfessionalLib

 

 

Truyền hình và Video

  • UnitedStreaming.com - các video và video clip có thể tải xuống có thể tìm kiếm để sử dụng trong lớp học (xem Librarian hoặc ITC để được trợ giúp tham gia và sử dụng)
  • Cáp trong lớp học trực tuyến - chọn lịch để xem lịch hiện tại; tìm kiếm danh mục theo chủ đề cho các chương trình cụ thể

Trợ giúp về công nghệ: