Phòng bệnh

Dưới đây là một số liên kết để giúp bạn nghiên cứu về bệnh truyền nhiễm. Hãy nhớ rằng bạn cần phải trích dẫn tất cả các nguồn (cả sách và trực tuyến) mà bạn sử dụng (Thông tin thư mục).

Các liên kết chung:

Nguồn HIV / AIDS:

Nguồn Staphylococcus aureus kháng methicillin (MRSA):


Thư ViệnLogo Đối với bất kỳ câu hỏi nào về trang web này, hãy e-mail kirsten.wall@apsva.us