Video thông tin dành cho phụ huynh

Nếu bạn bỏ lỡ đêm thông tin dành cho phụ huynh/người giám hộ, bản ghi âm bằng tiếng Anh sẽ được đăng ở đây. Video này có phụ đề bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ả Rập, tiếng Amharic, tiếng Mông Cổ, tiếng Tigrinya và tiếng Ukraina.

Video về đêm thông tin năng khiếu