Bài học dự án cộng đồng

Dự án Cộng đồng là cơ hội để học sinh tự chịu trách nhiệm về việc học của mình bằng cách chọn một cộng đồng mà họ muốn giúp đỡ. Đây là một hoạt động quan trọng để học sinh có thể hy vọng vui vẻ và giúp đỡ những người khác. Học sinh sẽ làm việc qua bốn giai đoạn của Điều tra Dự án Cộng đồng, Lập kế hoạch, Thực hiện Hành động và Suy ngẫm. Bài học giúp học sinh được đăng dưới đây.

myp-model-vi Bài học giới thiệu
1 - Dự án cộng đồng là gì
2 - Chọn một cộng đồng để trợ giúp
Điều tra bài học
3 - Tìm hiểu về cộng đồng
4 - Tìm hiểu về các vấn đề
5 - Tìm hiểu về các Giải pháp
Cộng đồng toàn cầu Lập kế hoạch bài học
6 - Chuẩn bị bài thuyết trình của bạn
7 - Ngày và thời gian thực hiện
Thực hiện bài học hành động
8 - Tạo bản trình bày
9 - Cập nhật bản trình bày của bạn
Bài học phản ánh
10 - Tạo Thư mục
11 - Hoàn thành bài thuyết trình của tôi
12 - Gửi video dự án cộng đồng