Mối quan tâm y tế

Bất cứ lúc nào học sinh không thể tham gia Thể dục vì lý do y tế, cần có giấy của bác sĩ hoặc giấy của phòng khám. Ghi chú của phụ huynh có thể được viết cho những vấn đề vào phút cuối, tuy nhiên, cần phải có ghi chú của bác sĩ nếu học sinh cần phải nghỉ học trong hơn 1 tiết học.