Điếc và khó nghe

Grace Waring - Giáo viên Điếc và Nghe kém

Kristina McQuay - Trợ lý sinh viên DHOH

Katlyn Mathis - Thông dịch viên và Giám đốc chuyển ngữ cho sinh viên

Nikolai Karlinchak - Thông dịch viên và Giám đốc chuyển ngữ cho sinh viên

Noelle (Aysia) Meyers - Phiên dịch cho sinh viên

Kimberly Nolasco - Phiên dịch cho sinh viên

Ashley Middleton (Tạm thời) - Thông dịch viên cho sinh viên