apsmain

Lịch chuông 2022-2023

Lịch chuông bình thường: 7:50 sáng - 2:35 chiều

Phát hành sớm: 11:54 sáng Giờ tan hàng

Trì hoãn 2 giờ: 9:50 sáng Giờ bắt đầu

Lớp ACT II: 2:30 chiều - 4:00 chiều