apsmain

TRUY CẬP để đánh giá ELLS

ACCESS dành cho ELL là một bài đánh giá trình độ thông thạo tiếng Anh được thực hiện cho học sinh từ lớp K-12 đã được xác định là học sinh học tiếng Anh (ELL).

Thử nghiệm bắt đầu vào tháng XNUMX: TRUY CẬP Lịch Kiểm Tra ELLS 2016-2017