Ngôn ngữ thế giới

Tầm nhìn APS cho các ngôn ngữ thế giới

“Học sinh trao đổi nhiệt tình về nhiều chủ đề và trong nhiều ngữ cảnh đồng thời làm phong phú thêm cuộc sống của họ và chuẩn bị cho một tương lai thành công.”