Ngôn ngữ thế giới

APS Vision for World Languages

“Học sinh trao đổi nhiệt tình về nhiều chủ đề và trong nhiều ngữ cảnh đồng thời làm phong phú thêm cuộc sống của họ và chuẩn bị cho một tương lai thành công.”