Câu hỏi phân luồng

Bạn chịu trách nhiệm luồn chỉ trên và dưới của máy may. Với mỗi câu trả lời có, bạn sẽ nhận được một điểm. Mục tiêu của bạn là nhận được 10 câu trả lời có để đạt điểm tuyệt đối!

Máy phân luồng Quiz - Take Me!