Khoa học gia đình và tiêu dùng

Chào mừng bạn đến với Khoa học Gia đình & Người tiêu dùng (FACS)

Thông tin liên hệ:
heather.boda@apsva.us (ưu tiên email)
Điện thoại của trường: 703-228-5900


Mục tiêu

Mục đích của Khoa học Gia đình và Người tiêu dùng là thúc đẩy trách nhiệm, kỹ năng giải quyết vấn đề và tính độc lập của học sinh. Tất cả các lớp học FACS đều tập trung vào việc nuôi dưỡng các gia đình vững mạnh, sống một lối sống lành mạnh và phát triển tính độc lập cá nhân.


Thẻ y tế

Vui lòng điền vào Thẻ sức khỏe trong một tab riêng ở bên trái. Nếu bạn không thể điền trực tuyến, con bạn lẽ ra phải nhận được một bản sao trong lớp. Nếu con bạn làm mất thẻ y tế, người đó có trách nhiệm in lại mẫu từ trang web; một con, một bản.


Công việc

Để chuẩn bị cho cuộc sống tự lập, học sinh phải hoàn thành các công việc nhà mỗi tuần. Phụ huynh có trách nhiệm xác nhận việc nhà đã hoàn thành. Học sinh sẽ điền vào một mẫu giấy, phụ huynh sẽ ký tên. Ngoài ra, cha mẹ có thể gửi email cho tôi theo địa chỉ heather.boda@apsva.us hoặc gửi một ghi chú với con bạn.

Tôi hy vọng bạn và con bạn thích lớp học!

 

Câu hỏi an toàn

https://docs.google.com/forms/d/1x6hPT3wUx0MreZmx6hn8D18_dQGyDJwC5Slpc2eu4bc/edit