Chiến lược toàn diện

Các chiến lược đọc bổ sung

Những chiến lược này giúp độc giả trong suốt quá trình đọc. Nhấp vào liên kết bên dưới để xem các chiến lược dưới dạng Tệp PDF.


Sau khi đọc các chiến lược

Những chiến lược này giúp người đọc phản ánh sau khi kết thúc một văn bản. Nhấp vào liên kết bên dưới để xem các chiến lược dưới dạng Tệp PDF.

  • Tóm tắt một đô la

Trước khi đọc chiến lược

Những chiến lược này giúp chuẩn bị cho người đọc tích cực tham gia vào văn bản. Nhấp vào liên kết bên dưới để xem các chiến lược dưới dạng Tệp PDF.


Trong chiến lược đọc

Những chiến lược này giúp người đọc luôn tích cực tham gia vào một văn bản khi họ đọc. Nhấp vào liên kết bên dưới để xem các chiến lược dưới dạng Tệp PDF.

  • Chiến lược 321
  • Tạp chí Double-Entry
  • Ghi chú khung phim
  • Đánh dấu văn bản

 

Trang này chứa các liên kết đến một hoặc nhiều trang web nằm ngoài mạng lưới Trường Công lập Arlington. APS không kiểm soát nội dung hoặc mức độ liên quan của các liên kết này.