apsmain

Đăng Ký

Giờ đăng ký

8:00 AM - 3:30 PM, Thứ Hai - Thứ Sáu.

Vui lòng gọi 703-228-5908 hoặc gửi email cho Nhà đăng ký của chúng tôi Sắp xếp cuộc hẹn.

Thông tin đăng ký APS

Để biết thông tin đăng ký chung của Trường Công lập Arlington bao gồm tất cả các thủ tục giấy tờ cần thiết, bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, vui lòng truy cập Trang đăng ký APS.

Dịch vụ ngôn ngữ

Vui lòng liên hệ Trung tâm đăng ký dịch vụ ngôn ngữ nếu con bạn đến từ một trường quốc tế hoặc chủ yếu nói một ngôn ngữ khác.

Chuyển thông tin

Vui lòng liên hệ Trung tâm chào mừng để biết thông tin về cách nộp đơn xin chuyển trường cho Thomas Jefferson nếu bạn là cư dân Quận Arlington và sống bên ngoài ranh giới Thomas Jefferson.

Văn phòng: 703-228-8000
Email: schooloptions@apsva.us

Vui lòng liên hệ với nhà đăng ký để biết thêm thông tin:

Ana Mejia
Văn phòng: 703-228-5908
Fax: 703 228-2244
ana.mejia@apsva.us