Sứ mệnh, Tầm nhìn và Giá trị

Sứ mệnh: Cùng nhau học hỏi để hiểu và cải thiện bản thân, tương lai và thế giới của chúng ta.

Tầm nhìn: Chuẩn bị cho học sinh tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn.

Giá trị: Tại Trường Trung học Thomas Jefferson, chúng tôi cam kết…

  • Đảm bảo rằng tất cả học sinh sẽ học và đạt được.
  • Cung cấp kinh nghiệm học tập đáp ứng nhu cầu của mỗi học sinh và khuyến khích họ phát triển.
  • Hoạt động từ một tư duy phát triển.
  • Cung cấp một chương trình giảng dạy nghiêm ngặt và nhiều phương tiện khác nhau để chứng minh sự thành thạo.
  • Tạo điều kiện học tập kinh nghiệm thông qua các quan điểm toàn cầu.
  • Suy ngẫm về những trải nghiệm văn hóa của bản thân để đánh giá cao cách chúng ta quan hệ với người khác và nhìn thế giới.
  • Việc phát triển các mối quan hệ giúp học sinh, nhân viên, gia đình và cộng đồng trường học lớn hơn để hỗ trợ sự phát triển cá nhân và học tập của học sinh.

Học hỏi. Lớn lên. Hành động. Cùng với nhau.

Logo del Program de IB