Lớp sáu

 Ngôn ngữ và văn học

Họ tên Tiêu Đề
Mary Brown Nghệ Thuật Ngôn Ngữ
Kara McPhillips Đọc (Trưởng nhóm)
Starr Lanman Đọc (Giáo dục Đặc biệt)
Tracey Shepardson Ngữ Văn (Trưởng nhóm)
Joanne Mann Reading
Tiffanie Otto Reading
Kerry Fitzpatrick Nghệ Thuật Ngôn Ngữ
Shaina Womack Ngữ Văn (Giáo dục Đặc biệt)

 Toán học

Họ tên Tiêu Đề
Celestino Samanigeo Toán học
Ong Mathieu Toán học
Nicci Gibson Williams Toán (Giáo dục đặc biệt)
Amy Yosick Toán học

 Khoa học

Họ tên Tiêu Đề
Alexandra Workman Khoa học
Kimberly Miller Khoa học
Laura Bannach Khoa học (Giáo dục đặc biệt)
Clare LeBovidge Khoa học

Cá nhân và xã hội

Họ tên Tiêu Đề
Ann miller Khoa học Xã hội
Brandon Gladney Khoa học Xã hội
Miyatt Harrison Nghiên cứu xã hội (Giáo dục đặc biệt)
Robert Griffiths Khoa học Xã hội