Lớp tám

 Ngôn ngữ và văn học

Họ tên Tiêu Đề
Anna LaVardera Nghệ Thuật Ngôn Ngữ
Mary Foley Nghệ Thuật Ngôn Ngữ
Aisha Madhi Nghệ Thuật Ngôn Ngữ
Olivia Xanh Nghệ Thuật Ngôn Ngữ
Katlyn Bennett Giáo viên chủ nhiệm đọc / giảng dạy
Kelly López Reading

 Toán học

Họ tên Tiêu Đề
Caitlin Rotchford Toán (Trưởng nhóm)
Jessica Kramer Toán (Trưởng nhóm)
Zachary Carter Toán học

 Khoa học

Họ tên Tiêu Đề
Belinda Snell Khoa học
Abigail Kaster Khoa học
Cầu nối Andrew Khoa học
Cherita Harrod Khoa học

Cá nhân và xã hội

Họ tên Tiêu Đề
Brittany Wittrout Địa lý thế giới
Bức tường Jelani Địa lý thế giới
Robert Griffiths Địa lý thế giới
Nicci Gibson Williams Địa lý thế giới