Дадлага туршилт

Дадлага хийх 

Энд байгаа эх сурвалжууд нь оюутны сургалтын стандарт (SOL) үнэлгээнд бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлэх, сайжруулах зорилготой юм. Эдгээр хичээлүүд нь асуултуудын хэлбэр, бүтэцтэй шууд танилцаж, хэрэглэгчдэд зүйл тус бүрийн санал хүсэлтийг шууд хүлээн авах боломжийг олгодог. Мөн хэрэглэгчид унших, бичихтэй холбоотой зөвлөмж, арга техник, стратегийн нөөцийн мэдээллийг татаж авах, хэвлэх боломжтой. Бид SOL шалгалт өгч буй оюутнуудыг SOL тестийн дадлага хийх замаар SOL тестийн талаар мэдлэгтэй болохыг зөвлөж байна.

Дараах сайтуудад дадлага хийх боломжтой тестүүд байдаг.

Гаргасан тестүүд ба зүйлийн багц

Англи хэлний сургалтын баримт бичгийн стандартууд

Математикийн сургалтын баримт бичгийн стандартууд

Онлайн дадлагын тестүүд