TJMS-ийн ирцийн бодлого

Ирцтэй холбоотой бодлогын талаар хянана уу сургуульд ирсэн хүмүүс болон хоцролт!