Эмнэлгийн асуудал

Оюутан эрүүл мэндийн шалтгаанаас болж PE-д оролцох боломжгүй тохиолдолд эмчийн үзлэг эсвэл эмнэлгээс гаргасан тэмдэглэл шаардлагатай болно. Эцэг эхийн тэмдэглэлийг сүүлийн минутын асуудлаар бичиж болно, гэхдээ сурагчийг 1-ээс дээш удаа ангиас хасах шаардлагатай бол эмчийн бичсэн тэмдэглэлийг дагаж мөрдөнө.