Дүлий ба сонсоход хэцүү

Ач ивээл анхааруулга - Сонсгол муутай, сонсголын бэрхшээлтэй багш

Кристина Маккуэй - DHOH оюутны туслах

Катлин Матис – Оюутнуудад зориулсан орчуулагч, орчуулагч

Николай Карлинчак – Оюутнуудад зориулсан орчуулагч, орчуулагч

Ноэлле (Айсиа) Мэйерс - Оюутнуудад зориулсан орчуулагч

Кимберли Ноласко - Оюутнуудад зориулсан орчуулагч

Эшли Миддлтон (Түр) – Оюутнуудад зориулсан орчуулагч