Хонхны хуваарь

Хонхны ердийн цагийн хуваарь: 7:50 - 2:24

Эрт чөлөөлөлт: 11:54 цагт ажлаас халах цаг

2 цагийн саатал: 9:50 цагт эхлэх цаг

ACT II анги: 2:30 - 4:00

 

6-р ангийн сурагчдад зориулсан AB хуваарь

6-р ангийн сурагчид сонголтынхоо өдөр / B өдрийн хуваарийг дагаж мөрддөг.

2017-2018 оны ээлжит өдөр