apsmain

Хонхны хуваарь 2022-2023

Хонхны ердийн цагийн хуваарь: 7:50 - 2:35

Эрт чөлөөлөлт: 11:54 цагт ажлаас халах цаг

2 цагийн саатал: 9:50 цагт эхлэх цаг

ACT II анги: 2:30 - 4:00